Doel van de vereniging

De belangenvereniging stelt zich ten doel om de gemeenschappelijke belangen van de bewoners van de wijk Voorhof II West te Delft te behartigen, in het bijzonder op het gebied van een goede ruimtelijke structuur, een gezond milieu en adequate voorzieningen in de wijk en de omgeving ervan. Zie voor een volledige beschrijving de statuten.

De wijk Voorhof II West (zie: wijkkaart) wordt begrensd door de Martinus Nijhofflaan, de Voorhofdreef, de Kruithuisweg / N470 en de Prinses Beatrixlaan (voorheen: Provicialeweg). De wijk kenmerkt zich door hoog- en laagbouw met veel groen (bomen, parkachtige groenstroken en watergangen). Dit is goed zichtbaar in de fotoverzameling.

De belangenvereniging is opgericht op 23 november 1984 en heeft op dit moment ca. 400 leden. Jaarlijks houdt de vereniging haar Algemene Ledenvergadering. De vereniging kan terugzien op vele succesvolle acties.

De speerpunten van de belangenvereniging zijn: het voorkomen van verdere verdichting van de wijk (zowel qua bebouwing als bewonersaantallen), het behoud van groen en water (bomen, groenstroken, milieuvriendelijke singels), een veilige infrastructuur, een goede verkeersdoorstroming en waterafvoer, voldoende vrije parkeerplaatsen voor de bewoners, een verantwoorde inpassing van nieuwbouw en natuurlijk de sociale veiligheid.

Het bestuur tracht dit doel te bereiken door zijn visie, wensen en mening aan de desbetreffende instanties kenbaar te maken en met hen te bespreken. Indien dat geen of onvoldoende resultaat oplevert, maakt het bestuur actief gebruik van de inspraakmogelijkheden en de media.

bestuur

Geboren in Amsterdam en sinds 1973 woonachtig in Delft, waarvan het grootste gedeelte in Voorhof II West. Zowel in de studentenflat EduP, een AEGON flat, als nu in een drive-in woning. Werkzaam geweest als architect, maar alweer 25 jaar projectmanager/projectontwikkelaar. Op dit moment in dienst van de Vrije Universiteit te Amsterdam als projectmanager van het Nieuwe Universiteitsgebouw. Het wonen in de wijk Voorhof II West is bijzonder. Ondanks de vele hoogbouw heeft de stedenbouwkundige opzet gezorgd voor veel en mooi groen. De parkjes maken het leefbaar en zorgen voor een prettige afwisseling. In algemene zin zet ik mij in voor het behouden van de goede zaken van onze wijk en daar waar het kan en nodig is, het verbeteren van de wijk. Bij dat laatste valt te denken aan een evenwichtige bevolkingsopbouw en navenante huisvesting. En actief deelnemen aan alles wat er in en rondom onze wijk gebeurt.

Jan Paul Peters geboren in Arnhem, woont bijna een halve eeuw in de wijk Voorhof II West, eerst is de studentenflat Staalbouw 2 (nu EduP genaamd), daarna in een appartement in een van de flats in de wijk en inmiddels meer dan 35 jaar in een van de drive-in woningen. Begonnen in de bouw, projectontwikkelaar, aannemer, daarna bij een organisatie voor de beoordeling van bouwconstructies. Na lang beraad overgeschakeld naar de automotive sector. Heeft gewerkt aan harmonisatie van internationale regelgeving eerst Europees in Brussel en daarna Mondiaal in Geneve. Projectleider geweest van diverse onderzoeken op het gebied van verkeersveiligheid. Was van 1990 – 94 lid van de Delftse gemeenteraad.

Geboren te Delft in 1943. Gehuwd met Ria Keus in 1966. Vanaf 1966 tot 1998 woonachtig in De Lier waar onze drie jongens geboren en opgegroeid zijn. Medio 1998 terug verhuisd naar Delft in de Hendrik Marsmanlaan. Als bestuursondersteuner werkzaam geweest in het basis- en voortgezet onderwijs (Personeel, financieel, secretarieel). Als vrijwilliger aangesloten bij Delft voor Elkaar (Particulier vervoersdienst) Tevens nevenactiviteit als penningmeester Stichting Donateurs  Kasteel Slangenburg en penningmeester van de Belangenvereniging vanaf 2020.

Jan van der Veen

Voorzitter

Jan Paul Peters

Secretaris

Kees van Oosten

Penningmeester

In 1996 ben ik in Delft Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek komen studeren en heb al die tijd in de Voorhof gewoond. Na wat omzwervingen in Delft wonen ik en mijn nog jonge gezin er sinds 2016 weer met veel plezier. De diversiteit en het vele groen trekt me aan in deze wijk en ik zet me er graag voor in. Voor mijn werk houd ik mij bezig met software voor het automatiseren van containerhavens wereldwijd.

Sinds juli 1998 woon ik in de prachtige wijk Voorhof samen met mijn partner en drie inmiddels uitgevlogen dochters. In  Groningen heb ik HTS Bouwkunde gevolgd en in Delft ben ik afgestudeerd aan de TH Bouwkunde. Sinds 1989 ben ik mede eigenaar van een architectenbureau in Rotterdam, Vanschagen Architecten. Ons aandachtsgebied is herstructurering van woonwijken uit alle perioden van de volkshuisvesting in Nederland, van de 19e -eeuwse centrumgebieden tot de bloemkoolwijken uit de jaren 80 en daarna. Een fascinerende opgave waarbij ik als ontwerper mij voornamelijk inzet om fatsoenlijke en passende huisvesting te realiseren voor iedereen. Herstructurering -of transformatie projecten zijn doorgaans complexe opgaven waarvoor een brede kijk noodzakelijk is. De opgedane ervaring en brede kennis op verschillende vakgebieden wil ik inzetten in het mooier en bestendiger maken van onze wijk.

In Amsterdam geboren en daar achtereenvolgens de HBS en de HTS, Weg- en waterbouwkunde, met succes doorlopen. Na 1,5 jaar militaire dienst begin 1965 aan het werk gegaan bij de Dienst der Publieke Werken, van de gemeente Amsterdam, met als taak om voor verscheidene te bouwen bruggen en viaducten, de architectonische ontwerpen samen met tekenaars, uit te werken tot bouwbestekken. In 1970 in dienst getreden bij de TH Delft, vakgroep Rivier- en Verkeerswaterbouwkunde. Vervolgens afgestudeerd aan de TU Delft, faculteit Civiele Techniek, afstudeerrichting Waterbouwkunde en hydrologie. In 1976 verhuisd naar Voorhof en twee jaar later gevolgd door indiensttreding bij het Hoogheemraadschap van Delfland. Na enkele jaren de functie van adjunct-directeur Waterbeheer te hebben bekleed, in 2005 afscheid genomen van mijn werkzame leven. In 2019 toegetreden tot het bestuur van de Belangenvereniging Voorhof 2 West.

Willem Jan Kaljouw

Bestuurslid

Hans Meijer

Bestuurslid

Jan van der Kolff

Bestuurlid

Mijn naam is Robert de Heij. Ik ben in 1989 geboren in het mooie Voorhof en heb daar mijn
kinderjaren doorgebracht. Na mijn studies geschiedenis en politicologie in Leiden en Warschau ben ik
teruggekeerd naar Delft. Sindsdien ben ik werkzaam geweest bij de gemeenten Delft, Midden-
Delfland en op dit moment de gemeente Vlaardingen, waar ik mij bezig hou met de
vergunningverlening van evenementen. Sinds september 2022 heb ik samen met mijn partner een
drive-in huis gekocht aan de Hendrik Marsmanlaan. Ik ben recent – in 2023 – lid geworden van het
bestuur en kijk er naar uit om mij in te zetten voor een vitale en leefbare wijk.

 

 

 

 

Robert de Heij

Bestuurslid

Jij

Bestuurslid Kandidaat

Jouw buurman

Bestuurlid kandidaat

DOBB-io

Gemeente Delft

Stichting Herontwikkeling tot Studentenhuisvesting Delft (SHS) 

DUWO

PCB, ontwikkeling Marcushof en laagbouw

Partnerraad

TUDelft

Abtswoude Bloeit

Adviesraad Sociaal Domein Delftture