Woonvisie Delft 2023-2027

Omdat de Woningwet de gemeenten de verplichting heeft opgelegd over een Woonvisie te beschikken en de Woonvisie 2016-2023 van Delft eind vorig jaar af zou lopen, heeft de gemeente Delft begin vorig jaar een plan van aanpak voor het opstellen van een nieuwe woonvisie, nu Woonvisie 2023-2027 te noemen, laten opstellen.

In de brief d.d. 1 februari 2022, registratienummer 4747510, waarmee burgemeester en wethouders dit plan van aanpak aan de gemeenteraad hebben aangeboden, valt te lezen dat dit plan tot stand is gekomen op basis van:

 • een documentenstudie van bestaand beleid en onderzoek;
 • een ophaalronde onder het bestuur en de gemeenteraadsfracties;
 • bijeenkomsten met vertegenwoordigers van de ambtelijke organisatie;
 • gesprekken met belanghouders.

In het plan van aanpak:

 • wordt een overzicht gegeven van enkele nieuwe beleidsinhoudelijke opgaven;
 • wordt ingegaan op het karakter van de nieuwe woonvisie;
 • worden de aanpak en de projectorganisatie beschreven.

De vraagstukken die in de nieuwe woonvisie aan de orde komen hebben betrekking op:

 • voor wie is de stad;
 • prettig wonen in de wijken;
 • betaalbaarheid;
 • huisvesting van kwetsbare groepen;
 • een kwalitatief goede en duurzame voorraad.

Volgens de toenmalige planning zou de nieuwe woonvisie in het eerste kwartaal van 2023 kunnen worden vastgesteld. Dit is niet haalbaar gebleken.In het kader van de in het Plan van aanpak aangekondigde participatie heeft de gemeente op 14 september 2022 door TOP Delft een zogenaamd stadsgesprek laten organiseren.

Tijdens dit Stadsgesprek werd duidelijk dat bewoners en bewonersorganisaties veel meer betrokken willen worden bij de totstandkoming van de woonvisie.

Bij brief van 21 december 2022 hebben de Delftse bewonersbelangenverenigingen, waaronder de onze, zich tot burgemeester en wethouders van Delft gericht met de boodschap dat zij als volwaardig stakeholder/belanghebbende onderdeel wensen uit te maken van de overlegstructuur rondom de Woonvisie 2023-2030 (2023-2027 met uitloop tot 2030).

Naar aanleiding van deze brief heeft de wethouder Wonen, mevrouw K. Schrederhof, de ondertekenaars ervan uitgenodigd voor overleg. Dit heeft op 8 februari 2023 plaatsgevonden. Tijdens dit overleg is vooral gesproken over de wijze waarop de bewoners bij de uitwerking van de woonvisie worden betrokken.

Nadere uitwerking hiervan heeft vervolgens geleid tot het gemeentelijk voornemen om binnen zeer afzienbare tijd één of twee bijeenkomsten voor bewoners te organiseren.

actueel

DOBB: Zienswijze Woonvisie 2023-2028

September 1, 2023

DOBB: Zienswijze Woonvisie 2023-2028 Het DOBB (het Delfts Overleg BewonersBelangen) heeft het College van Burgemeester & Wethouders een zienswijze bij...

Nieuwbouw gebied Albert Heijn

April 21, 2023

Nieuwbouw gebied Albert Heijn De gemeenteraad van Delft heeft op 6 november 2014 besloten om een bestemmingsplan voor te bereiden...

Verkamering (woningsplitsing)

July 16, 2021

Verkamering (woningsplitsing) Voor het verkamering van woningen is sinds 2017 een vergunning vereist. Een aanvraag voor een vergunning tot het...

Algemene Leden Vergadering

April 21, 2023

Algemene Leden Vergadering 20:00 25 April Marcuskerk Het bestuur nodigt de leden van de Belangenvereniging Voorhof II West uit tot...

Designing together activity

April 13, 2023

Designing togehter activity https://vimeo.com/235215203 17:15 - 18:30 13 April Stunt, Vulcanusweg 307 Terug naar nieuws actueel Designing together activity April...

DUWO/studentenflat Eduard du Perronlaan

April 21, 2023

DUWO/studentenflat Eduard du Perronlaan Het fietsenprobleem rond de flat en met name de stoep richting ingang AH heeft onze voortdurende...