Nieuwbouw gebied Albert Heijn

De gemeenteraad van Delft heeft op 6 november 2014 besloten om een bestemmingsplan voor te bereiden voor het pand van onder andere de Albert Heijn aan de Martinus Nijhofflaan. Het gaat hier om een project in het kader van de verdere planologische ontwikkeling van het Hovengebied. Dit project behelst het realiseren van een nieuwe AH-winkel en enkele andere winkels met twee daarboven gelegen parkeerlagen en daarboven vier woonlagen met 59 appartementen ter plaatse van het huidige gebouw van Albert Heijn en de ABN/Amro (later tijdelijk Sammy’s Outlet). In december 2014 is voor dit project een omgevingsvergunning aangevraagd. Als bijlage was daarbij gevoegd een concept­ontwerp van het bestemmingsplan AH locatie Martinus Nijhofflaan.

De belangenvereniging heeft op 8 februari 2015 ( – 80kB) haar zienswijze op dit project kenbaar gemaakt. In haar zienswijze gaat de belangenvereniging in op de status van het concept­ontwerp bestemmingplan, de verdere bevolkingsverdichting in de wijk en de verkeersafwikkeling, de verkeersveiligheid, het parkeren van auto’s en fietsen en de mogelijke toename van de geluid- en windbelasting na realisatie van dit project.

De gemeente heeft op 16 juni 2015 antwoord gegeven en daarbij vermeld: “In de ontwerp-documenten kunt verder lezen hoe wij aankijken tegen de door u aangevoerde aspecten als verkeersafwikkeling, parkeren, fietsparkeren en windhinder”. De reactie op deze brief van de gemeente, de definitieve zienswijze van de belangenvereniging op de meest actuele plannen is per brief op 27 juli 2015 ( – 103kB) naar B&W van Delft verstuurd. Bij brief van 28 augustus 2015 ( – 2,94mB) heeft het college van B&W aan de belangenvereniging de Kennisgeving raadsbehandeling bestemmingsplan Albert Heijn Locatie Martinus Nijhofflaan toegezonden, waarin de definitieve reactie van het college op de zienswijze van de belangenvereniging is opgenomen.

Het bestemmingsplan is op 24 september 2015  vastgesteld en onherroepelijk geworden. Ook de omgevingsvergunning en het besluit Hogere Grenswaarden Wet geluidhinder zijn terzelfder tijd vastgesteld en onherroepelijk geworden.

De belangenvereniging heeft na ampel beraad tegen de desbetreffende besluiten geen bezwaar gemaakt, noch beroep ingesteld. Wel heeft zij met de gemeente nadere afspraken gemaakt over de te volgen inspraakmogelijkheden in geval de in haar zienswijze aangegeven negatieve gevolgen zullen optreden na de realisatie van het AH-locatie.

De belangenvereniging volgt de ontwikkelingen op de voet en zal de voortgang daarvan op de website publiceren.

Documentatie

Krantenartikel: Download

Brief: Download

actueel

Inloopavond ontwerp Pleysiercollege

July 2, 2024

Inloopavond ontwerp Pleysiercollege Op donderdag 11 juli organiseert de gemeente Delft een inloopavond om het definitieve ontwerp van het nieuwe...

Enquête ontwikkeling warmtenet

June 19, 2024

Enquête ontwikkeling warmtenet De gemeente Delft doet is bezig met een onderzoek of zij in de toekomst wooneigenaren in de...

Bouw nieuwe Marcushof binnenkort van start

June 18, 2024

Bouw nieuwe Marcushof binnenkort van start De sloop van het oude Marcushof aan de Roland Holstlaan is inmiddels afgerond. Momenteel...

Jaarlijkse ALV 2024

March 12, 2024

Jaarlijkse ALV 2024 Op 12 maart vond onze jaarlijkse ALV plaats, die in het teken stond van de energietransitie. Bewoners...

Delftse Geothermieproject

March 5, 2024

Delftse Geothermieproject Op 5 maart was er een informatiemarkt op de TU-Delft over het Delftse Geothermieproject. Het is de bedoeling...

Algemene Leden Vergadering 2024

March 1, 2024

Algemene Leden Vergadering 20:00 12 Maart Marcuskerk Het bestuur nodigt de leden van de Belangenvereniging Voorhof II West uit tot...