DOBB-io: Delfts Overleg Bewoners Belangenverenigingen in oprichting

De bewonersbelangenverenigingen in Delft zetten zich actief in voor de (gemeenschappelijke) belangen van de eigenaars en/of bewoners van hun wijk voor wat betreft hun belang bij een goede ruimtelijke structuur, een gezond milieu en adequate voorzieningen in de wijk en de omgeving ervan, alsmede meer in het algemeen het bevorderen van alles wat een goed woon- en leefklimaat in de wijk ten goede kan komen, in de meest brede zin van het woord (zoals verwoord in onze statuten). Tot voor kort gebeurde dat door iedere belangenvereniging apart. Omdat vertegenwoordigers van de verenigingen vaak samen in gesprek gaan met o.a. de gemeente Delft of de TU, is besloten om een gezamenlijk overleg op te richten, het DOBB-io. De eerste gezamenlijke acties zijn de brief aan B&W over de matige betrokkenheid van de bewonersorganisaties bij het opstellen van de Woonvisie 2023-2030 van Delft (zie ook onder Woonvisie) en die over de negatieve gevolgen van de groeiambities van de TUDelft voor de inwoners van Delft (zie ook onder Overleg TUDelft). Deze brieven hebben geleid tot overleg tussen de gezamenlijke bewonersbelangenverenigingen enerzijds en Burgemeester en wethouders van Delft, respectievelijk de TUDelft anderzijds.

actueel

Jaarlijkse ALV 2024

March 12, 2024

Jaarlijkse ALV 2024 Op 12 maart vond onze jaarlijkse ALV plaats, die in het teken stond van de energietransitie. Bewoners...

Delftse Geothermieproject

March 5, 2024

Delftse Geothermieproject Op 5 maart was er een informatiemarkt op de TU-Delft over het Delftse Geothermieproject. Het is de bedoeling...

Algemene Leden Vergadering 2024

March 1, 2024

Algemene Leden Vergadering 20:00 12 Maart Marcuskerk Het bestuur nodigt de leden van de Belangenvereniging Voorhof II West uit tot...

Herontwikkeling Marcushof

February 14, 2024

Herontwikkeling Marcushof De herontwikkeling van de Marcushof aan de Roland Holstlaan is een paar maanden geleden gestart. De afgelopen periode...

Energietransitie

February 14, 2024

Energietransitie De gemeente Delft heeft als ambitie om in 2050 klimaatneutraal te zijn. Er zullen hiervoor de komende jaren in...

DOBB: Zienswijze Woonvisie 2023-2028

September 1, 2023

DOBB: Zienswijze Woonvisie 2023-2028 Het DOBB (het Delfts Overleg BewonersBelangen) heeft het College van Burgemeester & Wethouders een zienswijze bij...