vereniging - doel

De belangenvereniging stelt zich ten doel om de gemeenschappelijke belangen van de bewoners van de wijk Voorhof II West te Delft te behartigen, in het bijzonder op het gebied van een goede ruimtelijke structuur, een gezond milieu en adequate voorzieningen in de wijk en de omgeving ervan. Zie voor een volledige beschrijving de statuten (icoon PDF-document - 64 kB).

De wijk Voorhof II West (zie: wijkkaart externe link) wordt begrensd door de Martinus Nijhofflaan, de Voorhofdreef, de Kruithuisweg / N470 externe link en de Prinses Beatrixlaan (voorheen: Provicialeweg) externe link . De wijk kenmerkt zich door hoog- en laagbouw met veel groen (bomen, parkachtige groenstroken en watergangen). Dit is goed zichtbaar in de fotoverzameling.

De belangenvereniging is opgericht op 23 november 1984 en heeft op dit moment ca. 400 leden. Jaarlijks houdt de vereniging haar Algemene Ledenvergadering. De vereniging kan terugzien op vele succesvolle acties.

De speerpunten van de belangenvereniging zijn: het voorkomen van verdere verdichting van de wijk (zowel qua bebouwing als bewonersaantallen), het behoud van groen en water (bomen, groenstroken, milieuvriendelijke singels), een veilige infrastructuur, een goede verkeersdoorstroming en waterafvoer, voldoende vrije parkeerplaatsen voor de bewoners, een verantwoorde inpassing van nieuwbouw en natuurlijk de sociale veiligheid.

Het bestuur tracht dit doel te bereiken door zijn visie, wensen en mening aan de desbetreffende instanties kenbaar te maken en met hen te bespreken. Indien dat geen of onvoldoende resultaat oplevert, maakt het bestuur actief gebruik van de inspraakmogelijkheden en de media.

 

documentatie

 

krantenartikel: AD Delft 8 januari 2015
AD Delft 8 januari 2015Provincialeweg verleden tijd. ( - 158kB)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(laatst gewijzigd: 26.01.2015 )