gesloten dossier - Zonnehof - Roland Holstlaan

onderdeel van - Ruimtelijke ordening

Voorgeschiedenis

Het oude gebouw "De Zonnehof" (zie foto's van Jaap Hoekstra externe link ) aan de Roland Holstlaan nr. 1087 was een dagopvang voor verstandelijk gehandicapten. Het gebouw, dat in slechte staat verkeerde, werd al enige tijd niet meer voor dat doel gebruikt. De eigenaar (Ipse de Bruggen externe link ) heeft op het zelfde terrein, maar op een andere plaats dan het oude gebouw, een nieuw gebouw gerealiseerd voor begeleid wonen van deze mensen (ontwerper: Weeda Architecten externe link ). Daartoe zijn de nodige vergunningen (kapvergunning, sloopvergunning en bouwvergunning) aangevraagd en verleend.

De belangenvereniging heeft tegen deze vergunningen bezwaar aangetekend. Het belangrijkste bezwaarschrift betreft het bezwaar (icoon PDF document - 45 kB) van 29 januari 2010 tegen de bouwvergunning. Het doel van deze bezwaarschriften was om het groen (vooral de bomen) op het terrein zoveel mogelijk te behouden en om de overlast van het nieuwe gebouw (met name van de nieuwe luchtbehandelingsinstallatie) voor de bewoners van de tegenoverliggende flat in de Roland Holstlaan te voorkomen.

Omdat de gemeente niet op de bezwaren van de belangenvereniging is ingegaan, heeft de belangenvereniging haar bezwaren nog eens herhaald en toegelicht tijdens de hoorzitting van de desbetreffende bezwaarcommissie van de gemeente. Ook dat mocht niet baten. De commissie oordeelde dat het bouwplan in overeenstemming is met het vigerende bestemmingsplan en daarom niet kan worden geweigerd. Ook niet op de bestreden nieuwe locatie, die zuidelijk van het oude gebouw ligt. Het behoud van groen acht de commissie daaraan ondergeschikt. Weliswaar heeft de gemeente in de verleende bouwvergunning een herplantingsplicht opgelegd, maar deze is volgens de belangenvereniging zeer bescheiden van aard en komt absoluut niet tegemoet aan haar wensen en die van de direct omwonenden. De uitvoerder van het werk heeft per brief (icoon JPG document - 183 kB) van 1 maart 2011 de direct omwonenden op de hoogte gesteld van de aanvang van de bouwwerkzaamheden. Op 23 maart 2011 meldt het AD Delft (icoon JPG document - 159 kB) dat het heien is begonnen.

Tot dan toe had de inzet van de belangenvereniging helaas een zeer tegenvallend resultaat. De bouwwerkzaamheden zijn in de eerste helft van 2012 voltooid.

 

Huidige stand van zaken

Op 17 oktober 2012 heeft de belangenvereniging bezwaar (icoon PDF document - 45 kB) aangetekend tegen de verleende vergunning voor het kappen van een wilg en robinia die te dicht tegen de gevel van het bebouw staan. Uit ons onderzoek bleek, dat deze gevel buiten de bouwrooilijn staat. De gemeente heeft de vergunning verleend met een herplantingsplicht, maar op ons bezwaar tegen de bouw buiten de rooilijn heeft de gemeente niet gereageerd. De belangenvereniging zal alsnog om een reactie vragen.

Op 19 oktober 2012 heeft de belangenvereniging bezwaar (icoon PDF document - 57kB) gemaakt tegen de verleende vergunning voor het aanbrengen van een nieuwe afschermingscontructie van de luchtbehandelingsinstallatie op het dak van de Zonnehof. Omdat uit een door de belangenvereniging ingesteld onderzoek is gebleken, dat de luchtbehandelingsinstallatie in strijd is met de verleende bouwvergunning heeft de belangenvereniging de gemeente bij brief van 30-11-2012 (icoon PDF document - 63kB) verzocht om met bestuursdwang de installatie te laten verwijderen of te laten vervangen door een kleinere installatie. De gemeente heeft hierop geantwoord (icoon PDF document - 254kB) dat zij ter plaatse een onderzoek naar de vermeende illegaliteit zullen instellen .

Op 21 januari 2013 is het bezwaarschrift van de belangenvereniging behandeld in de vergadering van de Adviescommissie voor de bezwaarschriften. De belangenvereniging heeft haar de adviescommissie aangevoerde argumenten vervat in een pleitnota (icoon PDF document - 50kB). De belangenvereniging wacht met belangstelling de uitspraak van de adviescommissie en het antwoord van de gemeente op haar verzoek om bestuursdwang af.

Daarnaast heeft de belangenvereniging op 27-12-2012 bezwaar (icoon PDF document - 47kB) aangetekend tegen de verleende vergunning voor het drastisch terugsnoeien van de monumentale wilg op het terrein, omdat dit absoluut niet nodig is. Nog voordat het bezwaarschrift is behandeld, heeft de vergunninghouder het drastisch terugsnoeien al uitgevoerd. De belangenvereniging beraadt zich op nadere stappen.

 

documentatie

brief belangenvereniging aan B&W 29 januari 2010 Bezwaarschrift tegen bouwvergunning
Bezwaarschrift tegen bouwvergunning. (icoon PDF document - 45 kB)

 

 

 

 

 

 

brief Baas Smits "start werkzaamheden" brief aannemer 1 maart 2011: start bouw nieuwe Zonnehof
brief (icoon JPG document - 183 kB)

 

 

 

 

 

 

AD 23 maart 2011krantenartikel: AD Delft 23 maart 2011
Heien Ipse begonnen (icoon JPG document - 159 kB)

 

 

 

 

 

 

 

 

krantenartikel: AD Delft 28 november 2011 AD Delft 28 november 2011
Struiken sneuvelen. (icoon JPG document - 457kB)

 

 

 

 

 

dakopbouw nieuwe Zonnehof:14 februari 2012 gerealiseerde dakopbouw van nieuwe Zonnehof
Gewraakte gerealiseeerde technische installatie op gebouw Zonnehof die door de gemeente nog zal worden beoordeeld in het kader van de bouwplanprocedure omdat de afmetingen van de installatie groter zijn dat die zijn vermeld op het goedgekeurde bouwplan.. (icoon JPG document - 66kB)

 

weeda architecten
Dakontwerp van Weeda Architecten icoon JPG document

 

 

 

 

krantenartikel: AD Delft 18 februari 2012 AD Delft 18 februari 2012
Geen inspraak in Zonnehof - Bewoners konden geen bezwaar meer maken tegen sloop. (icoon JPG document - 313kB)

 

 

krantenartikel: AD Delft 22 februari 2012 AD Delft 22 februari 2012
Weer bomen gekapt. (icoon JPG document - 95kB)

 

 

 

 

 

 

brief belangenvereniging aan B&W 17 oktober 2012 Bezwaar kap drie bomen
Bezwaar kap drie bomen. (icoon PDF document - 45 kB)

 

 

 

 

 

 

brief belangenvereniging aan B&W 19 oktober 2012 Bezwaarschrift plaatsen nieuwe afscherming luchtbehandelingsinstallatie
Bezwaarschrift plaatsen nieuwe afscherming luchtbehandelingsinstallatie. (icoon PDF document - 57kB)

 

 

 

 

 

 

brief belangenvereniging aan B&W 26 november 2012 Tegengaan drastisch terugsnoeien wilg
Tegengaan drastisch terugsnoeien wilg (icoon PDF document - 37kB)

 

 

 

 

 

 

brief belangenvereniging aan B&W 30 november 2012 Toepassen bestuursdwang m.b.t. luchtbehandelingsinstallatie
Toepassen bestuursdwang m.b.t. luchtbehandelingsinstallatie. (icoon PDF document - 63kB)

 

 

 

 

 

 

brief belangenvereniging aan Kamer I Adviescommissie voor bezwaarschriften 3 december 2012 Ontvankelijkheid bezwaarschrift en toepassen bestuursdwang m.b.t. luchtbehandelingsinstallatie
Ontvankelijkheid bezwaarschrift en toepassen bestuursdwang m.b.t. luchtbehandelingsinstallatie. (icoon PDF document - 52kB)

 

 

 

 

 

 

brief B&W (afdeling Vergunningen) 10 december 2012 Ontvangstbevestiging bezwaar luchtbehandelingsinstallatie
Ontvangstbevestiging bezwaar luchtbehandelingsinstallatie. (icoon PDF document - 254kB)

 

 

 

 

 

 

krantenartikel: AD Delft 15 december 2012 AD Delft 15 december 2012
Omwonenden willen een wilde wilg (icoon JPG document - 274kB)

 

 

 

 

 

brief belangenvereniging aan B&W 27 december 2012 bezwaarschrift terugsnoeien grote wilg
Bezwaarschrift terugsnoeien grote wilg. (icoon PDF document - 47kB)

 

 

 

 

 

 

brief B&W (afdeling Vergunningen) 14 januari 2013 Aanouden verzoek om handhaving
Aanhouden verzoek om handhaving. (icoon PDF document - 142kB)

 

 

 

 

 

 

Belangenvereniging en familie Hoekstra 21 januari 2013 Pleitnota luchtbehandelingsinstallatie en afschermingsconstructie
Pleitnota luchtbehandelingsinstallatie en afschermingsconstructie . (icoon PDF document - 50kB)

 

 

 

 

 

 

krantenartikel: AD Delft 28 januari 2013 AD Delft 28 januari 2013
Buurt treurt om verdwenen bomen. (icoon JPG document - 296kB)

 

 

 

 

 

krantenartikel: AD Delft 30 januari 2013 AD Delft 30 januari 2013
Treurnis over bomenkap - Flatbewoners dachten bezwaar te kunnen maken (icoon JPG document - 316kB)

 

 

 

 

 

beslissing B&W van 4 april 2013 op bezwaarschrift van 19 oktober 2012 brief 4 april 2013
Bezwaarschrift ongegrond verklaard (icoon PDF document - 743kB)

 

 

 

 

 

 

advies van 7 juni 2013 aan B&W op bezwaarschrift 27 december 2012 advies 7 juni 2013
Bezwaar niet-ontvankelijk verklaard. (icoon PDF document - 607kB)

 

 

 

 

 

 

(laatst gewijzigd: 31.05.2015 )