dossier - Warmteleiding

Het project warmtelevering Rotterdam-Leiden is overgenomen door de Gasunie, die voor de aanleg LdM C.V. (Leiding door het Midden) heeft opgericht. De hoofdleiding komt door de Beatrixlaan te liggen.

Het project omvat de aanleg van een (grotendeels) ondergrondse warmtetransportleiding (bestaande uit een aanvoer- en een retourleiding) met bijbehorende bouwwerken in de gemeenten Den Haag, Rijswijk, Delft, Midden-Delfland, Schiedam en Vlaardingen, inclusief eventueel benodigde mitigerende en compenserende maatregelen.

Er zijn plannen om in het kader van de Warmtetransitie de wijken Voorhof en Buitenhof en de Kuyperwijk voor verwarming van de huizen en voor het opwarmen van drinkwater tot de gewenste temperatuur voor warm tap- en douchewater op de hierboven bedoelde leiding aan te sluiten.

De provincie heeft een MER (Milieu effect rapportage) gestart voor de aanleg van de warmteleiding.

Met ingang van vrijdag 17 januari tot en met donderdag 27 februari 2020 ligt tijdens openingstijden op onder meer onderstaande adressen tevens een papieren versie van de Notitie Reikwijdte en Detailniveau LdM (NRD) ter inzage (het zal nodig zijn hiervoor een afspraak te maken):

 

documentatie

Provinciaal inpassingsplan en coördinatieregeling project leiding door het midden, provincie Zuid-Holland
aankondiging Provinciaal blad van Zuid-Holland.
Voorstel.
bijlage 1.
bijlage 2.
bijlage 3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(laatst gewijzigd: 24.01.2020 )