dossier - Nieuwbouw gebied Albert Heijn

onderdeel van - Gebiedsvisie Voorhof West

De gemeenteraad van Delft heeft op 6 november 2014 besloten om een bestemmingsplan voor te bereiden voor het pand van onder andere de Albert Heijn aan de Martinus Nijhofflaan.Het gaat hier om een project in het kader van de verdere planologische ontwikkeling van het Hovengebied. Dit project behelst het realiseren van een nieuwe AH-winkel en enkele andere winkels met twee daarboven gelegen parkeerlagen en daarboven vier woonlagen met 59 appartementen ter plaatse van het huidige gebouw van Albert Heijn en de ABN/Amro (later tijdelijk Sammy's Outlet). In december 2014 is voor dit project een omgevingsvergunning aangevraagd. Als bijlage was daarbij gevoegd een concept­ontwerp van het bestemmingsplan AH locatie Martinus Nijhofflaan.

De belangenvereniging heeft op 8 februari 2015 ( - 80kB) haar zienswijze op dit project kenbaar gemaakt. In haar zienswijze gaat de belangenvereniging in op de status van het concept­ontwerp bestemmingplan, de verdere bevolkingsverdichting in de wijk en de verkeersafwikkeling, de verkeersveiligheid, het parkeren van auto's en fietsen en de mogelijke toename van de geluid- en windbelasting na realisatie van dit project.

De gemeente heeft op 16 juni 2015 antwoord gegeven en daarbij vermeld: "In de ontwerp-documenten kunt verder lezen hoe wij aankijken tegen de door u aangevoerde aspecten als verkeersafwikkeling, parkeren, fietsparkeren en windhinder". De reactie op deze brief van de gemeente, de definitieve zienswijze van de belangenvereniging op de meest actuele plannen is per brief op 27 juli 2015 ( - 103kB) naar B&W van Delft verstuurd. Bij brief van 28 augustus 2015 ( - 2,94mB) heeft het college van B&W aan de belangenvereniging de Kennisgeving raadsbehandeling bestemmingsplan Albert Heijn Locatie Martinus Nijhofflaan toegezonden, waarin de definitieve reactie van het college op de zienswijze van de belangenvereniging is opgenomen.

Het bestemmingsplan is op 24 september 2015 vastgesteld en onherroepelijk geworden. Ook de omgevingsvergunning en het besluit Hogere Grenswaarden Wet geluidhinder zijn terzelfder tijd vastgesteld en onherroepelijk geworden.

De belangenvereniging heeft na ampel beraad tegen de desbetreffende besluiten geen bezwaar gemaakt, noch beroep ingesteld. Wel heeft zij met de gemeente nadere afspraken gemaakt over de te volgen inspraakmogelijkheden in geval de in haar zienswijze aangegeven negatieve gevolgen zullen optreden na de realisatie van het AH-locatie.

De belangenvereniging volgt de ontwikkelingen op de voet en zal de voortgang daarvan op de website publiceren.

 

documentatie

 

zie ook gesloten dossier:
Hoogbouw gebied Albert Heijn.

 

krantenartikel: AD Delft 20 november 2014 AD Delft 20 november 2014
AH-XL aan Nijhofflaan. Bouwer verlaagt aantal appartementen met de helft. (icoon JPG document - 259kB)

 

 

advertentie: Delft op Zondag 9 november 2014 Delft op Zondag 9 november 2014
Info-avond. Nieuwbouw AH-locatie Martinus Nijhofflaan, Delft. (icoon JPG document - 251kB)

 

 

 

brief aan B&W 9 december 2014 brief aan B&W 9 december 2014
onderzoek verkeersafwikkeling rondom nieuwbouw AH-locatie. ( - 56kB)

 

 

 

 

 

brief aan B&W 8 februari 2015 brief aan B&W 8 februari 2015
zienswijze omgevingsvergunning eerste fase AH-locatie. ( - 80kB)

 

 

 

 

 

advertentie: Delftse Post 1 april 2015 Delftse Post 1 april 2015
Ombouwen garage Preuninger aan de Mercuriusweg tot tijdelijke winkel AH Delft. (icoon JPG document - 259kB)

 

 

 

 

krantenartikel: AD Delft 8 april 2015 AD Delft 8 april 2015
Run op woontoren, maar niet op winkels. (icoon JPG document - 227kB)

 

 

 

brief van B&W 15 juni 2015 brief van B&W 15 juni 2015
Realisatie multifunctioneel complex Martinus Nijhofflaan. ( - 87kB)

 

 

 

 

 

brief aan B&W 27 juli 2015 brief aan B&W 27 juli 2015
zienswijze AH-locatie. ( - 103kB)

 

 

 

 

 

brief van B&W 28 augustus 2015 brief van B&W 28 augustus 2015
Kennisgeving raadsbehandeling bestemmingsplan Albert Heijn Locatie Martinus Nijhofflaan. ( - 2,94mB)

 

 

 

 

 

krantenartikel: AD Delft 14 april 2016 AD Delft 14 april 2016
Door sloop een tijdelijk Heijnplein. (icoon JPG document - 282kB)

 

 

 

 

overleg met B&W van Delft, 7 november 2017 overleg B&W van Delft, 7 november 2017
punt 2 van overleg: AH-locatie fase 2 (icoon PDF document - 235kB)

 

 

 

(laatst gewijzigd: 17.02.2018 )